د مراجعو ژوند

حضرت آيت الله العظمی سيد روح الله موسوي خميني (ره)
د نجف اشرف د ديني حوزی مشر او د نړې د شيعه ؤ مرجع تقليد...
حضرت آيت الله العظمی حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی
حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمد تقى بهجت فومنى
حضرت آيت الله العظمى حاج سيد على حسينى خامنه‌اى
حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ ميرزا جواد تبريزى
حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ ميرزا جواد تبريزى
حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ حسين نورى همدانى
حضرت آيت الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى
حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ بشير نجفى