کورنۍ

واده كول روغتياته ګټه لري
مؤمنان لږ په ناروغيو اخته کېږي