ښځی

قراّن اوښځه
د پردې او حجاب کولو آثار او فائدې
د ښځو له نورو څخه تقليد کول
په پيغلو کښې ښکلا سره مينه
د آيډيل خاوندانو شرطونه
په تاريخ کښې بيلګه او نمونه ښځې