د ډاکټر تيجاني مناظرې

د توسل په باب له شهيد ايت الله باقرالصدر سره مناظره
په بانګ كى د حضرت على (ع) د نوم يادولو په هکله مناظره
له ايت الله خوئى سره خبرې اترې
په يو وخت كى د ماسپښين او مازيګر او د ماښام او ماسخوتن نمونځونه كول
دجومات له سنى امام سره يوه خوندوره مناظره
د مدينى د قاضى غصه
د محمد (ص) به اّل باندې د درود او سلام په باب مناظره
د "غدير خم" د حديث په باب مناظره