امام علي (ع)

لنډه پيژنګلو
زوکړه او وړوکوالی
امام علی (ع) د هجرت په لومړۍ شپه
امام علی(ع) او د خداي په لار کښې جهاد
د حضرت امام علی(ع) علم او پوهه
په حقونو کښې برابر والی او انصاف
اميرالمومنين د نورو خليفه ګانو په وخت
د حضرت امام علی عليه السلام شهادت
د امام علی(ع) وروستۍ خبرې