بي بي فاطمه (ع)

لنډه پيژنګلو
د وحی او رسالت لور د پلار په څنګ کښې
د بي بي فاطمې (ع) مور
مدينې ته هجرت
د بي بي فاطمه (ع) اسماني شخصيت
له فاطمې(ع) سره د پيغمبر(ص) د مينې ځينې نمونې او احترام
اسماني وادۀ
د بي بي فاطمه (س) اخلاق او د ژوند څو ګوښې
لوږه او اسماني ډوډۍ
حاجتمن ته بخشش او برکتي اميل
د جنت جامې او له بي بي فاطمه (ع) سره د فرښتو مرسته
د اية تطهير او د هل اتی د سورة نزول
په مباهلې کې د پيغمبر(ص) ملګري
شهادت