امام باقر (ع)

لنډه پيژنګلو
د امام باقر عليه السلام علم او پوهه
د امام باقر عليه السلام اخلاق
امام باقر عليه السلام او امويان
امام له مخالفانو سره احتجاج کوي
د امام باقر(ع) په حکم پيسو باندې سکه وهل
دامام باقر عليه السلام اصحاب
د امام باقر(ع) شهادت
د هغه مبارک ځنې اقوال دا دي