امام صادق(ع)

لنډه پيژنګلو
د امام صادق عليه السلام اخلاق
د امام صادق (عليه السلام) واکمنان
امام صادق (عليه السلام) او حضرت زيد بن علی
د امام جعفر صادق(عليه السلام) مناظره
د مفضل د توحيد رساله
د امام صادق عليه السلام شاګردان
د امام شهادت
د امام صادق(عليه السلام) ورستې وصيت