امام موسي کاظم (ع)

لنډه پيژنګلو
امام او د بني عباسو حکومت
د فخ غميز
د امام موسی کاظم عليه السلام دريځ او موقف
د امام عليه السلام مناظرې او علمي مذاکرې
عبادت
نرمي سر ښيندنه او زغم
سخاوت و بخښنه
د امام ځينې خبرې
د امام موسی کاظم عليه السلام د امامت غښتلتيا
د امام د مکتب شاګردان