امام علي نقي(ع)

حضرت علی نقی عليه السلام او د خلفاؤ کړچار
سامرا ته د امام راتلل
د امام محدوديت او شهادت
د امام ځينې کرامات
د امام عليه السلام شاګردان
د امام هادي عليه السلام قيمتي ملغلرې