دعاګانې او زيارتونه

د امام سجاد(ع) لومړیۍ دعا
د روژې د دويمې ورځې دعا
د روژې د دريمې روځې دعا
د روژې د څلورمې ورځې دعا
د روژې د پنځمې ورځې دعا
د روژې د شپږمې ورځې دعا
د روژې د اومې ورځې دعا
د روژې د اتمې ورځې دعا
د روژې د نهمې ورځې دعا
د روژې د لسمې ورځې دعا
د روژې د يولسمې ورځې دعا
د روژې د دولسمې ورځې دعا
د روژې د ديارلسمې ورځې دعا
د روژې د څوارلسمې ورځې دعا
د روژې د پنځلسمې ورځې دعا
د روژې د شپاړسمې ورځې دعا
د روژې د اولسمې ورځې دعا
د روژې د اتلسمې ورځې دعا
د روژې د نولسمې ورځې دعا
د روژې د شلمې ورځې دعا
د روژې ‏د يوېشتمې ورځې دعا
د روژې د دويشتمې مياشت دعا
د روژې د درويشتمې ورځې دعا
د روژې د څلوريشتمې ورځې دعا
د روژې د پنځويشتمې مياشتې دعا
د روژې د شپږويشتمې ورځې دعا
د روژې د اويشتمې ورځې دعا
د روژې د اتويشتمې ورځې دعا
د روژې د نهه ويشتمې ورځې دعا
د روژې د دېرشمې ورځې دعا
د قدر د شپو اعمال
د غدير په ورځ د اميرالمؤمنين‏ حضرت امام علی عليه السلام مخصوص زيارت