دما شرما شوروخنه

د ماشومانو تربيت
د ژوندانه لومړي اووه کلونه
د ژوندانه دويم اووه کلونه
د ژوندانه درېيم اووه کلونه
د نامه ټاکنه
د اولاد تربيت او د دوې پړاوونه
د ماشوم لومړني ښوونکي
تر زېږيدو وروسته لومړني اداب
د شېدو او پَيو ورکول
د ماشوم د شخصيت د درناوي ځينې لارې
له ماشومانو سره مينه
د ماشومانو وهل، ټکول او رټل
د لور او زوي تر منځ توپير