لو بی

هلي کاپټر
فوټبال
مچ مړونې
فضايي سفينه
چرګه اوهګۍ
ښکلې مار
هوښيارې سويې
پټ
پټ عدد
مين روب
مار او درپايه
ګډوډ جدول
يو رنګ
يو رنګ
پلنټي
صفر او ايکس
د خښتو را غورځيدل
ګډوډ مکعب
سپې او هګۍ
له جدوله وتل
وړوکې ننجا