کیسی

(عبدالله بن مسعود(رحمةالله)
ګرانه مور
بي بي نسيبه مازنيه
بي­بي امنه بنت وهب
بی­بی اسماء بنت عميس
چرګ او ګيدړه
دلقمان نصيحت
کوتره او ميږې
نېکي وکړه چې نېکي در ورسېږي
د خدای رحمت
ګرانه مور
حليمه سعديه
بي بي اُم اَيمَن
سپوږمۍ
د اُحد سردار
حنظله
کمکی ګلاب
ښاپېرك
ښكلا او بلا
لېوۀ او د بتو بچي
مؤمنه خور
ځلنده ستورې
د پارس ستورې
يوازينې مسافر
دابراهيم په رنګ
د وحی خپريدا
تور پتنګ
لومړنې زوار
عزت ساتل
د نمر کوربه
د پريوتو وخت
د بريښنا اواز
د حقيقت کاميابي
د خلاصۍ غږ
د هدايت خوند
د ليدو تږې
لوی صبر
د مورولۍ فخر
شهزادګۍ بي بي
خالي ګهواره
داوښکو باران
حسيني غږ
راز داره بي بي
د ايمان طاقت