معاشرت

په اسلام کښې معاشرت
د معاشرت مسلې ته د اسلام پام
د موجوداتو يو بل سره ملګرتيا او تړون
په محب کښې د محبوب اثر کول
د پيغمبر او اهلبيتو عليهم السلامو اثر کول
د کتاب د ليکوال لپاره په نيشابور کښې يوه عجيبه پيښه
پاک او ناپاک ملګري
له حقه مخ اړوونکي سره له معاشرته نهي
پيغمبرانو سره ناسته پاسته