د سترو اسلامى شخصيتونو د مناظرو نمونى

له سبط بن جوزی سره د يوې عقلمنې ښځې مناظره
وزير ته د بهلول په زړۀ پورې ځواب
د جبريه مذهب له استاذ سره د يو شيعه مناظره
په يو ګوزار د درېو اعتراضونو ځواب
له امام ابوحنيفه سره د فضال په زړۀ پورى مناظره
حجاج په وړاندې د يوې زړۀ ورې ښځى پريكنده مناظره
له ابوا لهذيل سره د يو ناپيژندل شوى عقلمن سړى مناظره