17 ربیع

حضرت محمد دیووالی او وحدت سمبول
د پیغمبر(ص) نیکمرغه زوکړه
د حضرت امام جعفر صادق علیه سلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه
د حضرت امام خمیني په نظرکې د اسلامی نړۍ وحدت
د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله نیکمرغه زوکړه
د وحدت اونۍ او د پیغمبر اکرم(ص) پیغام