قراني کيسي

با با آدم عليه السلام
د ادم د دوو زامنو کيسه
حضرت داود عليه السلام
حضرت صالح عليه سلام
حضرت ابراهيم عليه السلام
حضرت نوح عليه سلام
حضرت اسماعيل عليه السلام
حضرت يعقوب عليه السلام
حضرت لوط عليه السلام
حضرت يوسف عليه السلام
حضرت يوسف عليه السلام
حضرت داوود او طالوت
لقمان حکيم
حضرت موسی عليه السلام