شيعه عقايد به لنډ ډول

خداي پيژندنه او توحيد
دالهي پيغمبرانو نبوت
قرآن او آسماني کتابونه
قيامت او له مرګه وروسته ژوند
د امامت مسـئله
بيلا بيل مسائل