شيعه او علم

د شيعو تر مينځ علمی اختلافِ نظر
د قران په بيلا بيلو علمونو کښې د شيعو مخکښان
په علمونو کښې د شيعو طريقه
د رجالو په علم کښې د شيعو مخکښې والې
په علم درايه (د حديثونو په علم) کښې د شيعو مخکښې والې
د شيعو په نظر کښې حديث