کتابونه

د کُمېل دعا
د پيغمبر اکرم(ص) نښو نښانو سره توسل
د پيغمبرانو او وليانو د قبرونو د بيا رغاونې حکم او په هغو کښې عبادت
د دوو مکتبونو په کتابونو کښې د پيغمبرانو او رسولانو عصمت[1]
د دوو مکتبونو په کتابونو کښې د تطهير ايت
د خلفاو د مكتب په سرچينو كې د امام مهدي (ع) مقام
د شيعه ؤ عقايد په لنډ ډول
رب زما
د مهدیت افتونه
د کربلا ځلانده ستورې
د شيعو د عقايدو منشور
حقيقي سنيان
عقيدتي پوښتنې
وهابي عقيدې او د هغې رد