د پيغمبر اکرم مناظرې

له پيغمبراكرم (صلی الله عليه و اله وسلم) سره د پنځو ډلو مناظره (1)
2_د قريشو له مشرانو سره د پيغمبراكرم (ص) مناظره
3_ د يهودو له سترو عالمانو سره د پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله وسلم مناظره
د قبلې د بدليدو په اړه له پيغمبراكرم صلی الله عليه و آله وسلم سره د يهودو مناظره
په قران مجيد نيوكه او د هغى ځواب
څلورويشتو منافقينو سازش او له هغوي سره د پيغمبراكرم (ص) مناظره
له رسول الله (ص) له سره د نجران د استازيو مناظره