د حضرت آية الله العظمی سيد علي سيستاني د فتوی مطابق 

ژباړه: محمدرحيم دراني

(د تخلي (ټټۍ، متيازو) حکمونه).

57. واجبه ده انسان د تشو او ډکو متيازو په وخت خپل عورتين (د تشو او ډکو متيازو ځايونه) له هغه کسانو چې مکلف (عاقل او بالغ) دي، پټ کړي. سره د دې چې هغه کسان ورسره محرم ولې نه وي لکه مور او خور، او همدارنګ له هغه ليوني او ماشوم يې هم پټول واجب دي چې په ښه او بد پوهيږي، خو ښځه او خاوند له ضروري نه ده چې له يو بل يې پټ کړي.

58. ضروري نه ده چې يو خاص څيز سره دې خپل عورتين پټ کړې شي مثلا که په لاس يې پټ کړي هم کافي ده.

59. د متيازو په وخت احتياط لازم دا دے چې وړاندې برخه لکه خيټه، سينه او يا شا بايد قبله ته مخامخ نه وي.

60. که د متيازو په وخت د سړي مخ يا شا قبلې ته وي خو يوازې د عورت سر ترې تاؤ کړي دا کافي نه ده او همدارنګ که مخ يا شا يې قبلې ته نه وي نو احتياط دا دے چې سر يې قبلې ته نه کړي.

61. احتياط مستحب دا دے چې مخ او شا د استبراء (چې احکام به يې وروسته راشي) او د وينځلو په وخت هم قبلې ته نه وي.

62. که د دې لپاره چې يو نامحرم يې ونه ويني مجبور شي چې مخ يا شا په قبله متيازو ته کښيني نو احتياط لازم دا دے چې شا په قلبه کښيني او که ممکنه نه وي نو مخ په قبله کښيني او همدارنګ که چرې د يو بل څه له وجې مجبور شي چې قبلې ته مخ يا شا کړي.

63. احتياط مستحب دا دے چې ماشومان نبايد د متيازو په وخت مخ يا شا په قبله کښينوئ خو که ماشوم په خپله کښيناسته نو منعې کول يې واجب نه دي.

64. په څلورو ځايونو کښې متيازې حرامې دي:

1.          په بندو کوڅو کښې که څيښتن يې اجازت نه وي کړې.

2.          د هغه چا په ځاي (ملکيت) کښې چې اجازه يې نه ورکوي.1 2 3 4 next