د حضرت آية الله العظمی سيد علي سيستاني د فتوی مطابق 

ژباړه: محمدرحيم دراني

(نجاستونه)

84. لس څيزونه نجس (پليت) دي:

1.     تشې متيازې

2.     ډکې متيازې

3.     مني

4.     مردار

5.     وينه

6.     سپې

7.     خنزير

8.     کافر

9.     شراب1 2 3 4 5 next