د حضرت آية الله العظمی سيد علي سيستاني د فتوی مطابق 

ژباړه: محمدرحيم دراني

مطهرات (پاکوونکي څيزونه)

149. دولس څيزونه نجاست پاکوي. او هغې ته مطهرات ويلې شي.

1.        اوبه

2.        ځمکه

3.        نمر

4.        استحاله

5.        انقلاب

6.        انتقال

7.        اسلام

8.        تبيعت

9.        د عين نجاست لرې کيدل1 2 3 4 5 next