د روژې د اتلسمې ورځې دعااَللّهُمَّ نَبِّهْنى‏ فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ وَنَوِّرْ فيهِ قَلْبى‏ بِضيآءِ اَنْوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ اَعْضآئى‏ اِلىَ اتِّباعِ اثارِهِ بِنُورِكَ، يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ‏ الْعارِفينَ.

اے خدايه! په دې مياشت کښې مې د پېشمنيو له برکتونو نه خبر کړې او د هغو په رڼا مې زړۀ نورانی کړې او د هغو اثارو په پېروۍ مې ټول اندامونه او غړی وګمارې د خپل نور په خاطر، اے د عارفانو زړونه روښانه کوونکيه!