له امام ابوحنيفه سره د فضال په زړۀ پورى مناظرهد امام جعفرصادق عليه السلام او امام ابوحنيفه  په زمانه كې امام ابوحنيفه (رح) د كوفى په جومات كى درس وركاوۀ.

دغه وخت د امام جعفرصادق عليه السلام يو شاګرد "فضال بن حسن" له خپل ملګرى سره په چكر روان ؤ چې جومات ته ورسيدل، نو وې ليدل چې امام ابوحنيفه (رح) درس وركوى فضال خپل ملګرى ته وويل: "زۀ دلته كښينم او ځينى پوښتنى ترى كوم"

هغه چى كومى بوښتنى وكړى هغه دا دې:

فضال: ای مشره! زما مشر ورور   شيعه دی زۀ چې هغه ته د حضرت ابوبكر هرڅومره فضايل بيانوم چي خپل (سنى) مذهب ته يې راواړوم؛ خو هغه زما دليلونه ردوى، اوس له تاسونه مرسته غواړم چې ماته ووايئ چې په حضرت على عليه السلام باندې د حضرت ابوبكراو حضرت عمرد برترۍ دليل څۀ دی چې ورور پرې قانع كړم.

امام ابوحنيفه (رح): ورور ته دې ووايه، چې ته څنګه په حضرت ابوبكراو حضرت  عمر باندى حضرت على عليه السلام اوچت ګنې په داسې حال كى چې په جنګونو كى به حضرت ابوبكراو حضرت عمرله رسول الله صلی الله عليه واله سره ناست وو او پيغمبرصلی الله عليه واله به حضرت على عليه السلام محاذ ته ليږۀ او دا په خپله دليل دی، چې پيغمبرصلی الله عليه واله له هغوى سره ډيره مينه لرله او د هغوى د سرساتنې ته يې خاصه توجه لرله.

فضال: اتفاقاً همدا دليل مې ورته ويلی دی او هغه راته په ځواب كى وويل:

د قران مجيد له مخى حضرت على عليه السلام چې له دښمن سره جهاد ته تلۀ؛ نو دا يو فضيلت دی؛ ځكه چې خدای پاك ارشاد فرمائې:

و فضل الله مجاهدين على القاعدين اجرا عظيماً

"خدای، مـجاهـدينو تـه د ناستو په پرتلـه ستر اجر وركوى" 

امام ابوحنيفه (رح): ښه ده؛ نو ورور تـه دې ووايه چې حضرت على عليه السلام په حضرت ابوبكراو حضـرت عمرباندې څنګه لوی ګڼې پداسې حال كى چې هغوى دواړه د پيغمبرصلی الله عليه واله د قبر په څنګ كى ښخ شوى دى ؛ خو د حـضرت على عليه السلام قبر د پيغمبرله قبرنه ډير لری دی، چې دا افتخار د هغوى د برترۍ لپاره بس دی.1 2 next