حجاج په وړاندې د يوې زړۀ ورې ښځى پريكنده مناظرهحجاج بن يوسف ثقفـى د تاريخ يو ظـالم او جنايتكار واكمن ؤ د عبدالملك (پنځم اموى خليفه) لخوا د عراق والى (ګورنر) ؤ هغۀ ډير زيات سيدان او د اهلبيتو(عليهم السلام) مينه وال وژلى او له دى نه علاوه  د حضرت كميل (رض)، حضرت قنبر(رض) او حضرت سعد بن جبير(رض) په شان ستر شخصيتونه او د امام على عليه السلام ياران يې له تيغه تير كړى دى او دا ځكه چې د هغۀ له حضرت على عليه السلام سره سخته كينه وه.

يوه ورځ"حُره" نومى ميړنۍ او لائقه ښځه ( چې د پيغمبر اكرم صلی الله عليه واله د رضاعى مور حضرت بى بى حليمى سعديې (رض) نمسۍ وه او د حليمى بى بى په لور ياديده او د حضرت امـام على عليه السلام پلوى وه ) ناڅاپه د حجاج دربار ته راننوته او د دواړو تـر منځ داسـى بحث وشو:

حجاج: تۀ د حليمى سعديې لور حره يې؟

حره: فراسه من غير مومن  "دا د يو بې ايمانه تن هوښيارى ده" (دا د كنايې خبره وه او مطلب يې داؤ چې هو زۀ حره يم، خو په دى وجه چې بى ايمانه سړى وپيژندم نودا ستا د هوښيارۍ دليل دی)

حجاج: ته خدای دلته راوستى او زما منګولو ته ئې راكړى اوريدلې مى دى چې ته على عليه السلام له ابوبكر، عمراو عثمان (رض) نه افضل ګڼې.

حره: په دى باب تاته دروغ ويل شوى دى زه امام على عليه السلام له دوى سره نه پرتله كوم؛ بلكى زه امام على دحضرت ادم ،حضرت نوح، حضرت لوط،حضرت ابراهيم،حضرت موسى، حضرت داود، حضرت سليمان ، او حضرت عيسى (عليهم السلام) غوندي انبياو نه افضل ګڼم.

حجاج: افسوس دې چې ته على عليه السلام نه يوازې دا چې په اصحابانو افضل ګڼى،بلكى په اتو پيغمبرانو (چې اولوالعزم هم  پكې دى) هم افضل ګڼى، كه دليل دی ونۀ وايۀ، نو سر به دې پرې كړم.

حره: دا زۀ نه يم چې امام علـى عليه السلام (له رسـول اكرم صلی الله عليه واله نه وروستو) لـه دغو انبياو نه افضل ګڼم؛ بلـكى خدای پـاك ورته افضليت وركړى دی.

قران مجيد د حضرت ادم عليه السلام په باره كى فرمائى: و عصى اّدم ربه فغوى. "ادم د خپل پروردګار نافرمانى وكړه او د هغه له اجرنه محروم شو (سوره طه121 ايت)1 2 3 4 5 next