د شيعيانو په نزد خلفاي راشديند شيعيانو په نزد خلفاي راشدين هماغه د پيغمبر)ص( د پاکې کورنۍ دولس امامان دي چې ترتيب يې دا دي:

1.      د مومنانو امير، د پرهيزګارانو لارښود د سپين مخو پيشوا د دين سردار، د خداي زمري او هميشه د جنګ د ميدان بريالي علي ابن ابيطالب عليه السلام د علم د ښار دروازه چې عقلونه بريښوي او زړونه ليواله او روښانه کوي. او که هغه دخداي له رسوله وروسته نه وي دين به نه و پاتې شوي.

2.      امام ابو محمد حسن بن علي )ع( د جنت د ځوانانو سردار او په ا مت کې د پيغمبر)ص( د بڼ ګل او پرهيزکار، پاکلمن او خيرخوا او امين.

3.      امام ابو عبدالله الحسين عليه السلام د امام علي زوي دجنت د ځوانانو سردار او د پيغمبر)ص( د بڼ ګل د شيهدانو سالار او دکربلا د دښتې شهيد چې ځان يې دخپل نيکه د امت د اصلاح لپاره قرباني کړ.

4.      امام علي بن الحسين زين العابدين )ع( او د سجده کوونکو سردار.

5.      امام محمد بن علي «باقر» عليه السلام او دعلمونو سپړونکي.

6.      امام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام چې تير او راتلونکي علمونه يې وسپړل.

7.      امام موسي بن جعفر «کاظم» عليه السلام د نبوت له کورنۍ د علم خزانه.

8.      امام علي بن موسي «رضا» عليه السلام چې له وړوکوالي د علم په ګاڼه سينګار و.

9.      امام محمد بن علي «جواد»عليه السلام د ښو اخلاقو او جود او شندنې امام.1 2 next