د شيعيانو په نزد تقليد او مرجعيتهر مکلف مسلمان که مجتهد نه وي – يعنې پخپله شرعي احکام له کتاب او سنته راونه ويستل شي – بايد د علم، عدالت پرهيزګارۍ زهد او تقوا په زمينو کې له يو جامع الشرائط مجتهده تقليد وکړي. لکه څرنګه چې خداي تعالي فرمايي:

﴿(#þqè=t«ó¡sù Ÿ@÷dr& ̍ø.Ïe%!$# bÎ) óOçGYä. Ÿw tbqçHs>÷ès?[1]

يعنې «که نه پوهيږئ نو له هغو کسانو پوښتنه وکړئ چې علم لري»

کله چې دا مسئله څيړو وينو چې شيعه اماميه له پيښو سره يو شان مخکې تللي دي. او د مرجعيت سلسله په هغوي کې هيڅکله نه ده غوڅه شوې. او دا حالت دپيغمبر له وخته تر ننه روان دي.

شيعيانو د ائمه اهل بيتو تقليد تر ننه جاري ساتلي دي. او د دغو امامانو وجود تر دريو پيړيو زيات دوام لرلي دي او په هغوي کې هيڅ يو امام د بل له خبرې سره مخالفت نه دي کړي، ځکه چې شرعي نصوص چې له قرآن او سنته دي د هغو ټولو په نزد منل شوي دي او هيڅکله يې په اجتهاد او قياس عمل نه دي کړي. او که کړي يې واي نو په هغوي کې به ډير زيات اختلافات وو، لکه څرنګه چې د «اهل سنت والجماعت» په مينځ کې پيدا شوي دي.

له دې ځايه پوهيږو چې د «اهل سنت والجماعت» مذهب که هغه حنفي وي که مالکي اوکه شافعي او حنبلي، د يو کس د نظرياتو په اساس جوړ شوي دي چې د پيغمبر)ص( له زمانې ډير ليرې و او له پيغمبر)ص( سره يې هيڅ پيوند او تړون نه دي لر لي.

خو د شيعه اماميه مذهب، له دولسو امامانو په تواتر سره مونږ ته رسيدلي دي، او هغه ټول امامان هم د پيغمبر)ص( له نسله دي او زوي له پلاره نقل کړي دي، او هر يو وايي چې: زما حديث زما د پلار حديث دهغه حديث زما دنيکه حديث او او دزما د نيکه حديث د امير المومنين علي ابن ابيطالب )ع( حديث او دهغه حديث د رسول الله مبارک خبره او دهغه مبارک خبره د جبراييل )ع(حديث او دجبراييل خبره دخداي خبره ده :﴿öqs9ur tb%x. ô`ÏB ωZÏã Ύöxî «!$# (#r߉y`uqs9 ÏmŠÏù $Zÿ»n=ÏF÷z$# #ZŽÏWŸ2[2]

يعنې: که له خدايه پرته د بل چا له لوري راغلي و نو ډير اختلاف به يې پکې موندلي و»

بيا د امام معصوم له غيبته وروسته مرحله راورسيدله چې خلک يې له يو جامع الشرائط فقيه او عالم تقليد ته رهبري کړل.

بيا له هغه زمانې تر ننه پورې يو لړ مجتهد فقيهان پيدا شول او دا لړۍ نه ده غوڅه شوې او په هره زمانه کې په امت کې يو يا څو شيعه مراجع موجود وو چې خلکو له هغو تقليد کاوه. او عمليه رسالې يې لرلې چې په هغو کې يې له کتاب او سنته لاسته راغلي احکام راغونډ کړي وو.1 2 next