د«اهل سنت والجماعت» په نزد تقليد او مرجعيتکله چې د «اهل سنت والجماعت» په نزد د مرجعيت مسئله وڅيړو،سرګردان کيږو.چې څرنګه دا له پيغمبر)ص( سره پيوندولي شو. مونږ ټولو ته پته ده چې «اهل سنت والجماعت»په تقليد کې د څلورو مذهبونوامامانو، حنفي، شافعي، مالکي او حنبلي ته مراجعه کوي، چې هيڅ يو يې پيغمبر)ص( نه دي ليدلي او له پيغمبر)ص( سره نه د ي پاتې شوي.

په د اسې حال کې شيعه له علي ابن ابيطالب)ع( پيروي کوي چې په خپل ټول ژوند کې له پيغمبره جدا نه شو او له هغه وروسته د جنت له دوو سردارانو حسن او حسين او له هغوي وروسته له امام زين العابدين او ورپسې يې د زوي امام محمد باقر او بيا يې د لمسي امام صادق )عليهم السلام( پيروي کوي، او «اهل سنت والجماعت»چې په هغه وخت کې نه وو تاريخ هم نه وايي چې چيرته وو. او امام يې څوک و، او په شرعي احکامو او حلال او حرام کې د پيغمبر)ص( د رحلت له وخته د څلورو امامانو تر پيدا کيدو پورې څه کول؟

له دې وروسته دا څلور مذهبونه، يو په بل پسې د تاريخ په مخ پيدا شول او هر يو په يوې دورې کې د عباسي واکمنانو په غوښتنه لکه په تير بحث کې مو چې وويل، د پام وړ وګرځيدل.

له هغه وروسته، يوه ټولګه پيدا کيږي چې څلور مذهبونه ديو غولوونکي شعار لاندې غونډوي، او هغوي ته «اهل سنت والجماعت» وايي او دعلي او دپاک عترت ټول دښمنان په دغه شعار راغونډيږي. او د دري لومړيو خليفه ګانو او د بني اميه او بني عباسو واکمنانو ټول پلويان له هغه سره يو ځاي شول او خلک غوښتي او ناغوښتي دهغوي پيروي کوي، ځکه چې دولتونه په وعدو او وعيدو سره خلک هغه ته هڅوي، خلک هم د خپلو پاچاهانو په دينونو پابند وي.

بيا ګورو چې «اهل سنت والجماعت» د خپلو څلورو امامانو له وفاته وروسته د خپلو علماوو په مخ د اجتهاد دروازه بندوي او يوازې د دغو وفات شويو امامانو د تقليد اجازه ورکوي.

شايد اصلي علت يې دا وي چې واکمنانو ويريدلي دي، چې ازاد فکري د ناکراريو او بلواګانو دپيدا کيدو سبب شي او دهغوي ګټو او موجوديتونو ته خطر پيداکړي!

«اهل سنت والجماعت» مجبوره شوي دي له داسې مړ انسانه تقليد وکړي چې نه يې دي ليدلي او سم يې نه پيژني. او حتي دهغه په عدالت، پرهيزګارۍ او علم اعتماد نه لري، او يوازې په خپلو تيرو کسانو خوشبينه وو. چې هر يو د خپل امام لپاره خيالي مناقب او فضائل روايتوي او اکثره يې خيال او خوب او ظن او ګمان دي. او په دې ډول هر يو يې په هغه څه چې لر ي يې خوشاله دي.

که نن د «اهل سنت والجماعت» تعليم يافته کسان او پوهنتونوال په هغو رسوايانو چې هم دغه تيرو کسان روايت کړي دي ښه غور او کتنه وکړي او په هغوي کې دځينو تناقض ګويۍ وګوري چې کار يې دهغوي په مينځ کې جنګ او تکفير ته رسولي دي، د دغو رهبرانو په وړاندې به يې په خپله موضوع کې تجديد نظر کړي وي او سمه لاره به يې موندلې وي.

له دې ورتير څرنګه يو عاقل انسان په دې زمانه کې له دا سې کس پيروي کوي چې د دې نوې زمانې له هيڅ مسئلې نه دي خبر، او که له هغه د څه پوښتنه وشي نو ځواب نه شي ورکولي.؟ په يقين سره امام مالک، ابو حنيفه او نور به د قيامت په ورځ له «اهل سنت والجماعت» بيزار ي څرګندوي او وايي به: اي خدايه مونږ د دوي په کار چې مونږ نه دي ليدلي او دوي هم مونږ نه يو ليدلي مه مواخذه کوه او مونږ هيڅکله دوي ته نه دي ويلي چې زمونږ تقليدواجب دي.

زه نه پوهيږم چې که خداي تعالي له «اهل سنت والجماعت» د ثقلينو په هکله پوښتنه وکړي هغوي به څه ځواب ورکوي؟ بيا به پيغمبر)ص( راشي او په هغوي به ګواهي ورکړي او هغوي د پيغمبر)ص( خبره نه شي ردولي او نه شي ويلي چې مونږ دخپلو مشرانو او لارښوونکو خبره منله.1 next